PRAVILA UČEŠĆA NA TAKMIČENJU „NAJBOLJI MOZZART SELFIE“

Predmet

Član 1.

1.1 Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u nagradnom takmičenju „Najbolji Mozzart Selfie“, čiji je organizator društvo Mozzart d.o.o. Beograd.

1.2 Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 88/2011), s obzirom na to da učesnici ne plaćaju bilo kakvu naknadu za učešće.

Uslovi i pravila učešća na takmičenju

Član 2.

2.1 Učešće na takmičenju je besplatno, dobrovoljno i ima isključivo zabavni karakter.

2.2 Pravo učešća na takmičenja imaju isključivo punoletne osobe ženskog pola koje pošalju selfie fotografiju (na kojoj se nalazi samo jedna osoba), uslikanu na uplatnim mestima društva Mozzart. Svaki učesnik može da pošalje više selfie fotografija, ali će se uvek prikazivati i uzimati u obzir poslednja slikana. Autori fotografija šalju isključivo svoje radove, pod moralnom i materijalnom odgovornošću.

2.3 Selfie fotografije neprimerenog sadržaja ne mogu učestvovati u takmičenju (fotografije nemoralnog sadržaja , fotografije koje sadrže poruke političke prirode, verske, nacionalne, rasne, starosne ili bilo koje druge netrpeljivosti, poruke pozivanja na nasilje i sl.).

2.4 Takmičenje se organizuje na poddomenu MOZZART SPORT portala (registarski broj javnog glasila IN000158), na kom će se nalaziti selfie fotografije učesnica.

2.5 Učesnice će selfie fotografije postavljati preko društvene mreže Instagram i preko poddomena selfie.mozzartsport.com. Da bi stekla pravo učešća u takmičenju, zainteresovana lica moraju upload-ovati fotografije na sledeći način:

 • 2.5.1 Putem Instagrama:
 • Zaprate nalog mozzart_bet na društvenoj mreži Instagram;
 • Profil mora biti “PUBLIC” (otvoren)
 • Pošalju svoj selfie na kom je nedvosmisleno uočljivo da je napravljen na uplatnim mestima društva Mozzart na svoj instagram nalog;
 • Koriste haštag #mozzartstar
 • Koriste haštag grada u kojem je fotografisan selfie (opciono)
 • 2.5.2 Putem poddomena selfie.mozzartsport.com:
 • Upload-ovanjem selfija direktno na sajt klikom na dugme “Pošalji”

Period trajanja

Član 3.

3.1 Prethodno opisano takmičenje počinje danom usvajanja ovih Pravila i traje do 26. decembra 2014. Godine u ponoć.

Odabir najboljih selfie fotografija

Član 4.

4.1 Dvadeset selfie fotografija sa najviše glasova (glasanjem na MOZZART SPORT portalu, dalje u tekstu glasovi) do 26. decembra 2014. godine u ponoć, ulaze u izbor za dodelu nagrada. Selfi fotografija koja do navedenog datuma bude imala najviše glasova dobiće 20 poena, druga selfi fotografija koja bude imala najviše glasova dobiće 19 poena i tako redom do 20. fotografije sa najviše glasova koja će dobiti 1 poen. Glasati može svako ko poseti selfie.mozzartsport.com

4.2 Komisija sastavljena od pet (5) članova odabraće i proglasiti do 31. decembra 2014. godine, među 20 selfie fotografija sa najviše glasova, tri najbolje, polazeći od kriterijuma da su fotografije pozitivnog i kreativnog karaktera i računajući poene ostvarene glasovima.
Svaki od pet članova Komisije će svakoj od dvadeset selfi fotografija koje uđu u uži izbor na osnovu zadobijenih glasova na sajtu selfie.mozzartsport.com do ponoći 26.12.2014. dati određen broj poena. Selfi fotografiji koja bude smatrana najboljom u nezavisnom izboru ćlana Komisije, a polazeći od kriterijuma da su fotografije pozitivnog i kreativnog karaktera, član Komisije će dati 20 poena, narednoj najlepšoj fotografiji u nezavisnom izboru člana Komisije, član Komisije će dati 19 poena i tako redom do selfi fotografije koja od 20 u užem izboru na osnovu zadobijenih glasova sa selfie.mozzartsport.com po nezavisnom izboru člana Komisije zavređuje 1 poen.

Svaki od pet (5) članova Komisije će glasati na isti način.

Pobednička fotografija u Konkursu će biti ona selfi fotografija koja sabirajući poene svih članova Komisije i poene koji su ostvareni brojem glasova na selfie.mozzartsport.com bude imala najviše poena. Drugo mesto u Konkursu će osvojiti fotografija koja je prva naredna u zbiru poena ostvarenih na objašnjeni način i tako redom do 20. mesta.

Ukoliko dve selfi fotografije zbirom poena Komisije i poena dobijenih glasovima budu imale isti zbir glasova pobednička će biti fotografija koja je ostvarila više poena posmatrajući samo kriterijum glasanja na selfie.mozzartsport.com.

4.3 Nagrade su:

 • 1. mesto: automobil;
 • 2. mesto: skuter;
 • 3. mesto: mobilni telefon.
 • 4-20. mesta: parfem

4.4 Nagrade će biti dodeljene pobednicima na posebnom događaju, o čijem će vremenu održavanja Organizator blagovremeno obavestiti nagrađena lica. Nagrađena lica moraju organizatoru predati svoje podatke: ime, prezime, adresu, JMBG, broj mobilnog telefona, e-mail adresu, kopiju lične karte ili pasoša do 10. januara 2015. Godine putem e mail adrese marketing@mozzartbet.com . U slučaju navođenja nepotpunih, nepravilnih ili neistinitih podataka, organizator može da odbije dodelu nagrade.

4.5 Ukoliko organizator utvrdi da je učesnik na prevaran način došao do glasova, biće diskvalifikovan iz takmičenja.

4.6 Nagrađeni učesnik takmičenja neće moći zameniti nagradu za novac i preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze organizatora.

4.7 U slučaju da nagrađeni organizatoru ne preda potrebne podatke ili bude diskvalifikovan, gubi pravo na nagradu, a nagrada se dodeljuje sledećem čiji selfie Komisija odabere.

Odricanje od odgovornosti

Član 5.

5.1 Svaki učesnik učešćem potvrđuje da je upoznat s pravilima takmičenja i saglasan je s pravilima i uslovima učešća u takmičenju.

5.2 Učešćem u takmičenju, učesnica izražava saglasnost sa davanjem ličnih podataka (ime, prezime, adresa, JMBG, broj mobilnog telefona, e-mail adresa, broj lične karte ili pasoša), slanjem na e-mail adresu organizatora marketing@mozzartbet.com i objavljivanjem fotografija u javnim glasilima društva Mozzart, i potvrđuje da je na ovaj način obaveštena da sve podatke koje daje u ovom takmičenju daje dobrovoljno, te da je saglasna da organizator može iste da objavljuje, prikuplja i obrađuje za potrebe svoje privredne delatnosti, uključujući marketinške aktivnosti, objavljivanje na internetu, pravljenje spiskova fanova, kao i dalju upotrebu ovih podataka, sve dok isti ne budu opozvani. Učesnica dalje potvrđuje da društvo Mozzart ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija i dr.), kao i da nije odgovorno za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje učesnice ostavljaju ovim putem.

5.3 Organizator će podatke obrađivati i čuvati u skladu s važećim propisima Republike Srbije.

Završne odredbe

Član 6.

6.1 Sve pritužbe i reklamacije rešava organizator. U slučaju utemeljenih pritužbi, organizator se obavezuje da će ih rešiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavestiti učesnika.

Sprovođenje

Član 7.

7.1 Zadužuje se Sektor marketinga za sprovođenje ovih Pravila.

7.2 Pravila stupaju na snagu danom donošenja.


ORGANIZATOR

Mozzart d.o.o.